REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Minirolety.pl

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym minirolety.pl prowadzony jest przez firmę DECODESIGN RAFAŁ MAŁKOWICZ, ul. Feliksa Konecznego 2/70, 31-216 Kraków, NIP 6551623591, REGON 121289917 tel. +48 736 200 600, e-mail sklep@minirolety.pl.
 2. Definicje:

1) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: https://minirolety.pl/,

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

3) Sprzedawca – DECODESIGN RAFAŁ MAŁKOWICZ, ul. Feliksa Konecznego 2/70, 31-216 Kraków, NIP 6551623591, REGON 121289917 tel. +48 736 200 600, e-mail sklep@minirolety.pl,

4) Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

5) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

6) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

7) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,

8) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

9) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

10) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

11) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,

12) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,

13) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres email najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,

14) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie Zamówienia za pomocą, poczty elektronicznej e-mail, faxu,

15) Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6.

 1. Przed wypełnieniem Formularza zamówienia lub Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
 2. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@minirolety.pl.
 3. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Do korzystania ze Sklepu internetowego https://minirolety.pl/, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 • 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną, które można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00; sobota 8:00 – 14:00.
 4. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

1) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego https://minirolety.pl/,

2) złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej e-mail sklep@minirolety.pl,

3) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną +48 736 200 600.

 1. Zamówienia, złożone w dni powszednie po godzinie 12:00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 2. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 3. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
 4. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki Produktu. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.). W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej, standardowy czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi około3 – 5 dni roboczych. Termin ten może ulegać zmianie, informacja o czasie realizacji jest aktualizowana na bieżąco na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „czas realizacji”.
 6. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 7. W sytuacji, o której mowa w powyższym ustępie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia o 14 dni lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

 

 • 3. PŁATNOŚCI
 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
 3. Dowód zakupu jest wysyłany Kupującemu e-mailem w dniu wysyłki Produktu.
 4. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 5. Z zastrzeżeniem ustępu 6 poniżej, Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

1) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,

2) płatność gotówką (przy odbiorze Produktu),

3) płatność internetową za pomocą systemu płatności – Przelewy24.

 1. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia, jednakże Produkty niestandardowe, wykonane stosownie do indywidualnych potrzeb i oczekiwań danego Kupującego są opłacane wyłącznie przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy albo za pomocą systemu płatności – Przelewy24.
 2. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 3. Wysyłka Produktów następuje w dni robocze.

 

 • 4. DOSTAWA
 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

1) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia, przez firmę kurierską lub Pocztę Polską

2) odbiór osobisty w punktach wskazanych podczas składania Zamówienia.

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
 5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

 

 • 5. REKLAMACJA
 1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę. Na stronie internetowej Sprzedawcy www.minirolety.pl dostępny jest do pobrania formularz zgłoszenia reklamacji. Kupujący jest proszony o jego uzupełnienie i przesłanie e-mailem Sprzedawcy na adres sklep@minirolety.pl dla usprawnia procesu reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu oraz adres e-mail Kupującego,

2) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

3) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

4) opis wady Produktu oraz datę jej powstania.

 1. Do formularza zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dokumentację zdjęciową Produktu obrazującą wady.
 2. Do formularza zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 3. Kupujący w pierwszej kolejności zobowiązany jest do przedstawienia opisu wady Produktu oraz jej dokumentacji zdjęciowej wraz ze zgłoszeniem reklamacji, a w dalszej kolejności – do odesłania reklamowanego Produktu na adres Sprzedawcy do oględzin. Odesłanie Produktu następuje jednak dopiero na prośbę Sprzedawcy, w wypadku, gdy dokumentacja zdjęciowa nie pozwala na rozpoznanie reklamacji.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 5. Nieznaczne różnice w wyglądzie Produktu wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie są wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu. Dotyczy to w szczególności różnic w odcieniach tkanin, listew drewnianych i aluminiowych, co jest spowodowane naturalnymi właściwościami materiałów. Informacja ta dotyczy również rolet niestandardowych, wykonanych na zamówienie.

 

 • 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

1) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

2) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

3) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, szczegółowe wyjaśnienie tego punktu znajduje się w ust. 12 niniejszego paragrafu,

4) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

5) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

6) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

7) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 14 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

8) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

9) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

10) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

11) umów zawartych w drodze aukcji publicznej,

12) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

13) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2.
 2. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 3. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Kupujący może korzystać z Produktu jedynie w taki sposób, w jaki mógłby korzystać z niego w sklepie stacjonarnym. Zmniejszenie wartości Produktu może skutkować na przykład koniecznością poniesienia przez Kupującego kosztów czyszczenia i naprawy Produktu, o ile nie może być już oferowany jako nowy. Zmniejszenie wartości Produktu może skutkować również utratą dochodu przez Sprzedawcę, która jest związana ze sprzedażą zwróconego towaru jako towaru używanego lub niemożliwością jego sprzedaży w ogóle, a co za tym idzie rekompensatą tej szkody przez Kupującego. W sytuacji przekroczenia zakresu niezbędnego działania pozwalającego na zapoznanie się z rzeczą, Sprzedawca, w toku procesu odstąpienia od umowy przez Kupującego, potrąci równowartość kwoty będącą wynikiem zmniejszenia wartości towaru ze zwracanej Kupującemu w ramach odstąpienia kwoty. Tytułem przykładu wskazujemy, iż zmniejszenie wartości Produktu może wynikać z próby jego zamontowania i wynikających z tego śladów użytkowania produktu (np. zabrudzenia, zarysowania, zmiana długości żyłki do mechanizmu rolety itp.).
 5. Z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej, Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 7. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 9. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.
 10. Zgodnie z ust. 2 punktem 3 niniejszego paragrafu oraz art. 38 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, nie przysługuje w stosunku do Produktów niestandardowych, wykonanych na specjalne zamówienie Kupującego, o czym Kupujący zostaje każdorazowo poinformowany przed dokonaniem takiego zakupu. Produkty niestandardowe, wykonane na specjalne zamówienie Kupującego to te, które nie są produktami gotowymi, typowymi, standardowo wykonanymi w toku procesu produkcyjnego, a są wykonywane lub dostosowywane przez Sprzedawcę do indywidualnych życzeń Kupującego. W szczególności, w zakresie ich innego niż standardowy koloru, rozmiaru, użytego materiału, wzoru lub kształtu. Prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

 

 • 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Wypełniając Formularz zamówienia lub Formularz rejestracji i zakładając Konto Kupujący jest proszony o podanie swoich danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego następuje w celu zawarcia, realizacji oraz rozliczenia zamówienia Kupującego, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”).
 2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę w innym celu wyłącznie po wyrażeniu przez Kupującego uprzedniej zgody na takie przetwarzanie. W takiej sytuacji Sprzedawca informuje Kupującego o przetwarzaniu jego danych osobowych.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rafał Małkowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: RAFAŁ MAŁKOWICZ DECODESIGN, ul. Feliksa Konecznego 2/70, 31-216 Kraków, NIP: 6551623591, REGON: 121289917, dane kontaktowe: tel. +48 736 200 600, e-mail: sklep@minirolety.pl,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 1. a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia i realizacji umowy dotyczącej zamówionych produktów,
 2. b) w przypadku zawarcia umowy Pani/Pana dane osobowe dotyczące rozliczenia usługi mogą być przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 106b i nast. ustawy o podatku od towarów i usług, w celach rozliczenia i udokumentowania Pani/Panu sprzedaży produktów,

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji zawartej z Panią/Panem umowy, jej rozliczenia oraz bieżącej obsługi strony internetowej, w szczególności: podwykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi rachunkowo-księgowe, a także podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi informatyczne,

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

5) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, na okres nie krótszy niż do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu wystawienia faktury VAT będą one przetwarzane przez okresy, o których mowa w art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz w przepisach ustaw szczególnych,

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na zasadach określonych w szczególności w art. 15-21 RODO,

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być ono konieczne do realizacji zawartej z Panią/Panem umowy sprzedaży/dostawy,

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do wystawienia faktury VAT jest dobrowolne, jednak jest ono koniczne do wystawienia Pani/Panu faktury VAT, zgodnej z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług,

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 

 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 20.12.2019.